Listen
DESTROYED BY SYSTEM

Poradnia

PORADNIA

 

DIAGNOZA

diagnoza psychologiczna i pedagogiczna stanowi podstawę do podjęcia stosownej terapii służącej przezwyciężeniu napotykanych przez dziecko trudności. Indywidualna diagnoza postawiona w wyniku badań pozwala na rozpoznanie: – przyczyn niepowodzeń szkolnych – przyczyn trudności wychowawczych – specyficznych trudności w uczeniu oraz na: – ocenę gotowości szkolnej dziecka – eliminowanie zaburzeń zachowania – eliminowanie dysharmonii rozwojowych.

TERAPIA

Różnorodne formy zajęć terapeutycznych mają na celu udzielenie pomocy rodzicom i ich dzieciom w przezwyciężaniu trudności w nauce, trudności wychowawczych oraz występujących zaburzeń. Terapia może być prowadzona w zależności od potrzeb indywidualnie lub grupowo.

Prowadzimy terapię: – zaburzeń emocjonalnych i psychosomatycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym – zaburzeń w myśleniu matematycznym (dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce) – zaburzeń mowy i porozumiewania się (dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce) Realizujemy zajęcia reedukacyjne, terapię metodą integracji sensorycznej a także trening zdolności intelektualnych dzieci.

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

Prowadzimy warsztaty: – dla rodziców dzieci z objawami ADHD – opanowania agresji, zapobiegające zaburzeniom emocjonalnym, uzależnieniom, nieprzystosowaniu społecznemu (dla dzieci i młodzieży) – radzenia sobie ze stresem (dla dzieci i rodziców).

DORADZTWO

Poradnia prowadzi poradnictwo rodzinne w zakresie: – rozwiązywania problemów wychowawczych – rozwiązywania konfliktów rodzinnych – wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży – metod skutecznego uczenia się – pokonywania trudności w nauce – rozpoznawania szczególnych zdolności – wyboru kierunku kształcenia i zawodu.